KVKK

Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası
(“Politika”)

Giriş

Kişisel verilerin korunması Aydınevler Mahallesi Sanayi Caddesi No.3 Centrum İş Merkezi Kat:5 Bölüm 502-503 Küçükyalı / Maltepe / Istanbul adresinde faaliyet gösteren Netmarble Türkiye İnteraktif Servisler San. Ve Tic. A.Ş. (“Netmarble”) ile Maslak Büyükdere Cad. No:249 34485 Sarıyer/İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren Doğuş Bilgi İşlem ve Teknoloji Hizmetler A.Ş. (“DT”) ve Huzur Mah., Maslak Ayazağa Cad. No:4, Sarıyer/İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren Doğuş Planet Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri A.Ş. (“N11”) (hepsi birlikte “GamersHub”) en önemli öncelikleri arasında olup, GamersHub bu hususta yürürlükte bulunan tüm mevzuata uygun davranmak için azami gayreti göstermektedir.

İşbu Politika çerçevesinde, GamersHub tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetlerinin yürütülmesinde benimsenen ilkeler ile GamersHub veri işleme faaliyetlerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) yer alan düzenlemelere uyumu bakımından benimsenen temel prensipler açıklanmakta ve böylelikle GamersHub, kişisel veri sahiplerini bilgilendirerek gerekli şeffaflığı sağlamaktadır. Bu kapsamdaki sorumluluğumuzun tam bilinci ile kişisel verileriniz işbu Politika kapsamında işlenmekte ve korunmaktadır.

GamersHub, işbu Politika üzerinde her zaman değişiklik yapma hakkını haiz olup; işbu değişiklikler, değiştirilmiş yeni Politika’nın yayınlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. İşbu Politika’daki değişikliklerden haberdar olmanız için, tarafınıza gerekli bilgilendirme yapılacaktır.

Kapsam ve Amaç

İşbu Politika, GamersHub'ın www.gamershubtr.com internet sitesi (“Site”) vasıtası ile “Ziyaretçilerinin” ve/veya başvuru formu doldurmak kaydı ile verilerini paylaşmış olan “Geliştiricilerin” otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilerine ilişkindir.

Politika’da, GamersHub tarafından gerçekleştirilen kişisel verileri toplama faaliyetlerinin yöntemleri ve hukuki sebepleri; ilgili kişi gruplarının kişisel verilerinin işlendiğini; bu kişi gruplarına ilişkin olarak veri kategorileri; kişisel verilerin hangi iş süreçlerinde ve hangi amaçlarla kullanıldığını; alınan teknik ve idari tedbirleri; işbu kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği; saklama, imha ve anonimleştirme süreleri ve ilgili kişilerin haklarına dair düzenlemeler yer almaktadır.

1. Kişisel Verilerin Mevzuatta Öngörülen İlkelere Uygun Olarak İşlenmesi

1.1 Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme

Kişisel veriler kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar gelmeyecek şekilde genel güven ve dürüstlük kuralına uygun olarak işlenmektedir. Bu çerçevede, kişisel veriler GamersHub iş faaliyetlerinin gerektirdiği ölçüde ve bunlarla sınırlı olarak işlenmektedir.

1.2 Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama

GamersHub kişisel verilerin işlendiği süre boyunca doğru ve güncel olması için gerekli önlemleri almakta ve belirli sürelerle kişisel verilerin doğruluğunun ve güncelliğinin sağlanmasına ilişkin gerekli mekanizmaları kurmaktadır.

1.3. Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme

GamersHub, kişisel verilerin işlenme amaçlarını açıkça ortaya koymakta ve yine iş faaliyetleri doğrultusunda bu faaliyetlerle bağlantılı amaçlar kapsamında işlemektedir.

1.4. İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma

GamersHub kişisel verileri yalnızca iş faaliyetlerinin gerektirdiği nitelikte ve ölçüde toplamakta olup belirlenen amaçlarla sınırlı olarak işlemektedir.

1.5. Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme

GamersHub, kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre ve ilgili yasal mevzuatta öngörülen minimum süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, GamersHub öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmaktadır. Yasal bir süre mevcut değil ise kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanmaktadır. Kişisel veriler belirlenen saklama sürelerinin sonunda periyodik imha sürelerine veya veri sahibi başvurusuna uygun olarak ve belirlenen imha yöntemleri (silme ve/veya yok etme ve/veya anonimleştirme) ile imha edilmektedir.

2. Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepler

GamersHub KVKK madde 5 çerçevesinde belirtilen

 • bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanarak Site’de konumlandırılmış çerezler, başvuru formu, e-posta, analitik firmalarından iletilmesi, sosyal medya hesapları, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar ve sair iletişim kanalları aracılığıyla işitsel, elektronik veya yazılı olarak toplamaktadır.

3. Veri Grubu Kategorileri

GamersHub kişisel veri işleme süreçlerinde ve bu süreçlere bağlı faaliyetlerde kişisel verileri işlenen veri grubuna göre kategorize etmektedir. İlgli kategoriler aşağıdaki gibidir;

Veri Grubu Açıklaması
Ziyaretçi Siteye ilgili URL ile girip;çerez konumlandırılması gerekçesi ile kişisel verileri toplanan gerçek kişiler
Geliştirici GamersHub ile fikrini paylaşmak üzere başvuru formu doldurarak kişisel verilerini paylaşan kişiler
IT destek ekipleri GamersHub’ın teknik geliştirmelerini yapmak için siteyi ziyaret eden ve log kayıtlarına takılan kişiler

4. Veri Grubu Bazında İşlenmekte olan Kişisel Veriler

Veri Grubu İşlenen Kişisel Veri
Ziyaretçi
 • Risk Yönetimi Bilgisi: IP adresi
 • Çerezler: IP/lokasyon
 • Talep/Şikayet Yönetimi: Ziyaretçinin ilgili kanal üzerinden ilettiği bilgiler
 • Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi: Verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı.
Geliştirici
 • Kimlik Bilgisi: Ad, soyadı, doğum tarihi, cinsiyet,
 • Lokasyon Bilgisi: Yaşadığı şehir, ilçe
 • İletişim Bilgisi: cep telefonu, e-posta adresi, adres, posta kodu, sabit telefon
 • Risk Yönetimi Bilgisi: IP adresi
IT destek ekipleri
 • Risk Yönetimi Bilgisi: IP adresi, session bilgisi, log kayıtları

5. Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla Kullanıldığı

KVKK ve ilgili diğer mevzuatlara uygun şekilde işbu Politika’da detaylandırılan kişisel veriler ve onlara ait kişisel verilerin işlenme şartları kapsamında GamersHub kişisel veri işleme amaçları aşağıdaki gibidir:

 • Site ziyaretiniz esnasında çerez konumlandırılması ve site güvenliği,
 • Geliştiricilerin başvuru formlarını değerlendirmek,
 • Geliştiriciler ile iletişime geçmek amacıyla,
 • Geliştirciler ile sözleşme akdetmek amacıyla,
 • GamersHub’ın iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki ve teknik güvenliğinin temini faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası,
 • GamersHub hizmetlerinin Ziyaretçi ve Geliştiricilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve/veya icrası,
 • GamersHub tarafından ve/veya GamersHub nam ve hesabına sunulan ürün ve/veya hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • GamersHub tarafından yürütülen ticari ve/veya operasyonel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • GamersHub ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve/veya icrası,
 • GamersHub tarafından etkinliklerin düzenlenmesi ve organizasyonun yürütülüp duyulması,
 • Hukuki süreç ve mevzuata uyum,
 • Bilgi ve işlem güvenliği sağlanması ve kötü amaçlı kullanımın önlenmesi,
 • İşlenen verilerin güncel ve doğru olmasının sağlanması amacıyla gerekli düzenlemelerin yapılması,
 • Site üzerindeki Ziyaretçi ve Geliştiricilerin deneyiminin iyileştirilmesi,
 • 5651 sayılı Kanun kapsamında çevrimiçi ziyaretçi verilerinin işlenmesi,
 • İdari ve adli makamlardan gelen bilgi taleplerinin cevaplandırılması,
 • Bilgi ve işlem güvenliği sağlanması ve kötü amaçlı kullanımın önlenmesi,
 • GamersHub nam ve hesabına kurumsal iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi.

Söz amaçlara ilişkin etkinlik, Çerez konumlandırılması gerekçesi ile işlenmekte ve /veya elde edilmekte olan kişisel verilere ilişkin detaylı bilgiye Çerez Politikası ve Çerez Aydınlatma Metni'nden ulaşabilirsiniz.

6. Teknik ve İdari Tedbirler

GamersHub, kişisel verilerinizin gizliliği, bütünlüğü ve güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmekte ve kişisel verilere yetkisiz erişimi, hatalı kullanımı, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, ifşa edilmesini, değiştirilmesini veya imha edilmesini engellemek için gerekli önlemleri almaktadır.

GamersHub, kişisel verileri işlerken güvenlik duvarları ve Güvenli Soket Katmanı (SSL) şifrelemesi gibi genel kabul görmüş güvenlik teknolojisi standartlarını kullanmaktadır. Buna ek olarak, Site ve Site’de yer alan başvuru formu aracılığıyla GamersHub’a kişisel verilerinizi gönderirken, bu veriler SSL kullanılarak aktarılmaktadır.

GamersHub, KVKK madde 12’ çerçevesinde, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak açıklanmasını, erişimini, aktarılmasını veya başka şekillerde meydana gelebilecek güvenlik eksikliklerini önlemek için, korunacak verinin niteliğine göre aşağıdaki tedbirlerini almaktadır:

 • Site'yi SSL ile korur,
 • Başvuru formu ile toplanan kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesi için, çalışanlarına yönelik erişim yetki ve kontrol matrisleri oluşturur ve uygulamaya alır,
 • Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini sağlamak üzere; periyodik olarak sızma testleri yaptırır, sistemin yetkisiz erişimlere dayanıklılığını test eder,
 • Toplanan kişisel verileri DT nezdinde tüm tedbirler alınarak saklanır,
 • Hizmet alınan üçüncü taraflara ait çerezler aracılığıyla işlenen kişisel veriler, ilgili kişi silinmesini talep etmesi halinde tüm sistemlerden silinir.

Tüm bunlara ek, GamersHub Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından yayımlanmış olan rehberlere uygun olarak gerekli güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik ve idari tedbirleri almakta, denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır.

GamersHub, gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, GamersHub, tarafından işletilen Site'ye yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya yetkisiz üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, GamersHub bu durumu derhal sizlere ve Kurul'a bildirir ve gerekli önlemleri alır.

7. Kişisel Verilerin Aktarımı

GamersHub kişisel verileri yalnızca işbu Politika’da belirtilen amaçlar doğrultusunda ve KVKK madde 8 ve 9 çerçevesinde üçüncü kişilere aktarmaktadır. Bu kapsamda, Geliştirici’ye ait başvuru formu ile elde edilen kişisel veriler değerlendirme yapılabilmesi adına N11, DT ve Netmarble çalışanlarından oluşan Yönlendirme Komitesi ile, Site Ziyaretçilerinin kişisel verilerinin konumlandırıldığı çerezler destek hizmeti alan analitik şirketleri ile, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi amacıyla depolama, arşivleme, barındırma (sunucu, hosting, program, bulut bilişim) gibi alanlarda destek aldığı üçüncü kişilere, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve planlanması amacıyla iş özelinde çalıştığımız iş ortaklarıyla, GamersHub ortaklarından Netmarble’ın ana merkezinin yurtdışında bulunması gerekçesi ile Kore’ye, Facebook ve Google Ads ile işbirliği yapılması gerekçesi ile Amerika Birleşik Devletlerine ve talep edilmesi halinde veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü olması gerekçesi ile Ziyaretçi ve Geliştirici’ye ilişkin kişisel veriler ve gezinme bilgileri gibi trafik bilgileri suçla mücadele, devlet ve kamu güvenliğinin tehdidi ve benzeri ancak bununla sınırlı olmamak üzere yasal veya idari olarak bildirim veya bilgi verme yükümlülüğü kapsamında yasal merciiler ile paylaşılmaktadır.

8. Kişisel Verileri Saklanma Süreleri

GamersHub işlediği kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amacının gerektirdiği süreler boyunca KVKK ile uyumlu olarak muhafaza eder.

Toplanan Veriler Saklama Süresi
Olumsuz değerlendirilmiş olan başvuru formları 2 yıl
Yönlendirme Komitesi tarafından onaylanmış formlar Geliştirici sözleşmesi süresince
Site üzerinden toplanan soru/talepler Talep kapatıldıktan ve/veya soru cevaplandıktan sonra 1 yıl süre ile saklanma
Çerezler Çerez Politikasında yer almaktadır.
Çevrim içi ziyaretçilere ilişkin trafik bilgileri 5651 sayılı kanun gereği 2 yıl
Ticari elektronik ileti onay kayıtları İlgili kayıtların kişinin iletişim onayını geri almasından itibaren 3 yıl süre

9. İlgili Kişiler'in Hakları

9.1 Kişisel Veri Sahibinin Hakları

KVKK madde 11 tahtında kişisel veri sahipleri aşağıda yer alan haklara sahiptirler:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

9.2 Kişisel Veri Sahibinin Haklarını Kullanması

Kişisel veri sahipleri yukarı da yer alan 9.1 Kişisel Veri Sahibinin Hakları başlığı altında sayılmış haklarına ilişkin taleplerini Kurul’un belirlemiş olduğu yöntemlerle ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca bilgi@gamershubtr.com adresi üzerinden GamersHub’a iletebileceklerdir.

9.3 Başvurulara Cevap Vermesi

GamesHub, kişisel veri sahibi tarafından yapılacak başvuruları KVKK ve ikincil mevzuata uygun olarak sonuçlandırmak üzere gerekli idari ve teknik tedbirleri almaktadır.

Kişisel veri sahibinin, yukarı da yer alan 9.1 Kişisel Veri Sahibinin Hakları başlığı altında yer alan haklara ilişkin talebini usule uygun olarak GamesHub’a iletmesi durumunda, GamesHub talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ilgili talebi ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kurul tarafından belirlenen tarife uyarınca ücret alınabilecektir.

Tarih:
Versiyon: