Geliştirici Aydınlatma Metni

Geliştirici Aydınlatma Metni
(“Aydınlatma Metni”)

Aydınevler Mahallesi Sanayi Caddesi No.3 Centrum İş Merkezi Kat:5 Bölüm 502-503 Küçükyalı / Maltepe / Istanbul adresinde faaliyet gösteren Netmarble Türkiye İnteraktif Servisler San. Ve Tic. A.Ş. (“Netmarble”) ile Maslak Büyükdere Cad. No:249 34485 Sarıyer/İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren Doğuş Bilgi İşlem ve Teknoloji Hizmetler A.Ş. (“DT”) ve Huzur Mah., Maslak Ayazağa Cad. No:4, Sarıyer/İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren Doğuş Planet Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri A.Ş. (“N11”) (hepsi birlikte “GamersHub”) olarak, gizliliğinize her çalışmamız kapsamında önem veriyoruz.

Geliştiricilere yönelik işbu Aydınlatma Metni ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, GamersHub olarak müşterek veri sorumlusu sıfatıyla, sizleri aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde bilgilendirmek istiyoruz

Kişisel verilerinizin işlenmesi esaslarına ilişkin detaylı bilgiye KVKK adresinde yer alan Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikamızı ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebepler

Kişisel verileriniz KVKK madde 5/2 çerçevesinde, GamersHub tarafından müşterek veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, aramızdaki sözleşmenin kurulması ve ifası gereği ve/veya bir hakkın tesis edilebilmesi gerekçesiyle aşağıda sayılanlar ve bunlara ileride eklenebilecek sair kanallar vasıtasıyla otomatik yahut otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı veya elektronik şekilde toplanmaktadır.

 • GamersHub internet sitesi üzerinden doldurmuş olduğunuz başvuru formu ile,
 • Başvurunuzun DT, N11 ve Netmarble çalışanlarından oluşan bir komite tarafından değerlendirme esnasında ek bir bilgi ihtiyacı halinde tarafınız ile iletişime geçilmesi,
 • E-posta adreslerimiz üzerinden yürütülen yazışmalar, çalışmalarımıza yönelik sair amaçlarla gönderilen kısa mesajlar dahil sair iletişim yöntemleri ile her türlü iletişim araçları,
 • Sosyal medya kanallarımız aracılığı ile tarafımıza iletmiş olduğunuz mesaj ve/veya fotoğraflar vasıtasıyla,

2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz KVKK Madde 5/2’de düzenlenen işleme şartları çerçevesinde; (i) geliştirici programları başvuru süreçlerinin yürütülmesi; (ii) geliştirici programları değerlendirme süreçlerinin DT, N11 ve NetMarble çalışanlarından oluşan bir komite tarafından yürütülmesi; (iii) iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi; (iv) hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi; (v) analiz çalışmalarının yürütülmesi; (vi) başvuru sonucu iletmiş olduğunuz fikrinizin kabul edilmesi halinde gerekir ise reklam, tanıtım, duyuru süreçlerinin, başvurmuş olduğunuz ilgili program kapsamında tarafınıza sunulacak danışmanlık, mentorluk ve iş geliştirme hizmetlerinin yürütülmesi; (vii) hizmet ve ürünlerimize yönelik soru ve şikayetlerinizin alınması, size cevap verilebilmesi; (viii) proje/iş fikrinizin geliştirilmesinin sağlanması; (ix) kaynakların verimli kullanımı, hizmetlerimizin kalitesinin gözlemlenmesi ve ölçümlenmesi, güvenliğinizin sağlanması gibi Şirketimizin operasyonlarının güvenliğinin ve etkinliğinin temini ile (x) GamersHub’da görev alan DT,N11 ve NetMarble çalışanların ya da üçüncü kişilerin haklarının, güvenliklerinin, mülkiyetlerinin ve operasyonlarının korunması ve gerekli olduğu durumda savunma hakkını kullanabilmesi amacıyla veya resmi makamların taleplerine ya da iletişim konularına cevap verme yükümlülüğünün olması amaçlarıyla (“Amaçlar”) işlenebilmektedir.

Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilere ve/veya Yurtdışına Aktarılması

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin “Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları” başlıklı bölümünde belirtilen Amaçlar doğrultusunda KVKK madde 8 ve 9 kapsamında belirtilen aktarım şartları çerçevesinde; (i) başvuru formu ile iletilmiş olan fikrin değerlendirilebilmesi için ilgili formda yer alan kişisel verileriniz danışmanlarımıza (mentor), paydaş kurum ve kuruluşlarımız olan DT, N11 ve Net Marble’a; (ii) bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi amacıyla depolama, arşivleme, barındırma (sunucu, hosting, program, bulut bilişim) gibi alanlarda destek aldığımız DT’ye , (iii) faaliyetlerinin yürütülmesi ve planlanması amacıyla çalıştığımız iş ortakları ve hizmet sağlayıcılara, (iv) analitik çalışmalarının GamersHub internet sitesinde konumlandırılan çerezler vasıtası ile yürütülebilmesi adına yurtdışında bulunan aracı hizmet sağlayıcı destek hizmeti şirketlerine, (v) GamersHub internet sitesinin daha doğru çalışabilmesi ve işlevselliği adına detaylarına Çerez Politikası ve Aydınlatma Metni’nde ulaşabileceğiniz şirketlere, (vii) GamersHub ortaklarından Netmarble’ın ana merkezinin yurtdışında bulunması gerekçesi ile Kore’ye, (viii) Facebook ve Google Ads ile işbirliği yapılması gerekçesi ile Amerika Birleşik Devletlerine, (ix) herhangi bir itilaf halinde ve faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amacıyla finans kuruluşları, hukuk ve benzeri alanlarda destek alınan danışmanlık firmalarına ve (x) talep edilmesi halinde yasal ya da düzenleyici yükümlülükler yerine getirilebilmesi için yetkili kurum ve kuruluşlara ilgili olduğu ölçüde aktarılabilmektedir.

4. Kişisel Verilerinize Erişim ve Kanun Kapsamında Haklarınız

KVKK 11. maddesi uyarınca haklarınız aşağıda yer almaktadır:

 • kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

İşbu madde uyarınca haklarınıza ilişkin taleplerinizi GamersHub’a, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca hazırlayarak bilgi@gamershubtr.com adresi üzerinden iletebilirsiniz.